Privacybeleid

Ten behoeve van onze dienstverlening verwerken wij je persoonsgegevens. Wij hechten veel belang aan je privacy en we zullen dan ook vertrouwelijk en zorgvuldig met deze persoonsgegevens omgaan. Persoonlijke gegevens worden verwerkt zoals de wet voorschrijft.

De website brasserieoverstag.nl wordt beheerd door Brasserie Overstag. Brasserie Overstag is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Onze contactgegevens:

Brasserie Overstag
Sasdijk 2Y
4671 RN Dinteloord
KvK: 61590363

Op welke manier verzamelen wij persoonsgegevens?

Brasserie Overstag kan op de volgende manieren informatie van je ontvangen:

 • Direct van jou: bijvoorbeeld door een overeenkomst met ons aan te gaan, als je per e-mail, telefoon of schriftelijk contact opneemt met ons, of door je te abonneren op onze nieuwsbrief.
 • Via deze website: voor onder andere de uitoefening, verbetering en registratie van onze dienstverlening verzamelen wij via onze website verschillende gegevens, onder meer door het gebruik van cookies.
 • Via derden: wij kunnen gebruik maken van de diensten van derden. Deze derden treden dan in opdracht van Brasserie Overstag op. Dit privacy statement is mede van toepassing op de gegevens die worden verzameld via deze derden, wanneer zij als verwerker voor Brasserie Overstag optreden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de verzameling van gegevens die niet in opdracht van Brasserie Overstag plaatsvindt. We verwijzen je in dit verband naar het privacybeleid van deze betreffende derden.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Contact- en accountgegevens – zoals door jou verstrekte naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.
 • Betalings- en factuurgegevens – indien je een overeenkomst met ons aangaat hebben wij voor de financiële afhandeling je bankgegevens nodig.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via contact@brasserieoverstag.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Voor welke doeleinden verzamelen wij je persoonsgegevens

Brasserie Overstag kan jouw persoonsgegevens verwerken voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van een betaling
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Brasserie Overstag neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Brasserie Overstag) tussen zit.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Brasserie Overstag bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Klantgegevens: 7 jaar (conform wetgeving fiscus)
 • Nieuwsbriefabonnees: na uitschrijving uit de nieuwsbrief verwijderen wij je gegevens
 • Prospects: 2 jaar

Delen van persoonsgegevens met derden

Brasserie Overstag verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Brasserie Overstag blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies, waarmee technische informatie wordt opgeslagen. Cookies zijn kleine bestanden die met pagina’s van deze website worden meegestuurd en door je browser op de harde schrijf van je computer worden opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Zo maken wij het gebruik van onze website gemakkelijker voor je.

Niet alle cookies zijn gemaakt om je gegevens te verzamelen. Met functionele cookies verzamelen wij bijvoorbeeld geen persoonsgegevens. Om deze cookies te plaatsen is geen toestemming nodig. Ze worden daarom direct ingeladen als je de website bezoekt

Bij analytische cookies is het soms wel maar soms ook niet nodig om vooraf toestemming te vragen om die te plaatsen. Dat hangt af van de gebruikte instellingen. Op deze website wordt gebruik gemaakt van Google Analytics. Bij de instelling daarvan hebben wij de handleiding van de Autoriteit Persoonsgegevens gevolgd. De instellingen zijn daardoor ‘veilig’, zodat deze cookie geplaatst mag worden zonder je toestemming. Het wordt daarom direct ingeladen als je de website bezoekt.

Social media buttons (Facebook, Instagram)

De social media buttons op deze website bevatten geen cookies. Het zijn links naar de website van het betreffende platform (bijvoorbeeld) Facebook. Als je van die link gebruik maakt, verlaat je onze website en kom je dus terecht bij (bijvoorbeeld) Facebook. Daar geldt het privacybeleid en het cookiebeleid van het betreffende platform. Daar hebben wij geen invloed op en daar kunnen wij dus ook niet voor instaan. Als je wilt weten hoe zij met cookies omgaan, adviseren wij je om hun website te raadplegen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Brasserie Overstag en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar contact@brasserieoverstag.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Brasserie Overstag neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via contact@brasserieoverstag.nl